การรับรองฟาร์มเพื่อการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร
สมาคมพัฒนาการเกษตรเชิงนันทนาการของไต้หวันจะให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นหลัก โดยเน้นในเรื่องคุณภาพการให้บริการและแสดงออกเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงการเกษตรที่สามารถเชื่อมไปยังตลาดต่างประเทศ มุ่งพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการเกษตรเชิงนันทนาการ ให้มีศักยภาพในการแข่งขันด้านไลฟ์สไตล์ การรับรองฟาร์มเพื่อการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรจะมีการวัดมาตรฐานคุณลักษณะของฟาร์มที่เป็นแบบแผนชัดเจน โดยเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมจากความเป็นสวนเกษตรเดิม เพิ่มเติมความรู้เรื่องอาหารและการเกษตร ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในชนบท การก้าวสู่อุตสาหกรรมขั้นที่ 6 สุขภาพบำบัด และอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสร้างความแข่งแกร่งให้กับการเกษตรเชิงนันทนาการของไต้หวัน
台灣休閒農業強調以農為本,強調服務品質與文化品味,建立農遊品牌並接軌國際市場,以發展成為具有生活風格競爭力的「休閒農業旅遊產業」為目標。本特色認證制度為具備強烈引導性的行動策略,藉由強化農業旅遊發展中的農業本質,納入食農教育、農村環境教育、產業六級化、健康療育等內涵以提升農業旅遊特色,進而強化台灣休閒農業品牌。
Scroll to Top