เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับสมาคมพัฒนาการเกษตรเชิงนันทนาการของไต้หวัน

สมาคมพัฒนาการเกษตรเชิงนันทนาการของไต้หวันได้ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1998 ภายใต้การรวมตัวขององค์การเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนา ยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรเชิงนันทนาการ สมาคมถือเป็นศูนย์วิจัยวิชาการด้านการเกษตร รวมถึงเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับเกษตรกร มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาการเกษตรเชิงนันทการให้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังพัฒนาเศษรฐกิจอุตสาหกรรมการเกษตรไปพร้อมกันด้วย นอกจากนี้สมาคมยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอบรมให้ความรู้ทางสังคมแก่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ พัฒนา และสร้างคุณค่าทางสังคมแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน สมาคมมุ่งหวังที่จะสร้างคุณค่าทางสังคม แบ่งปันความรู้ ส่งต่อพลังแห่งความสุข และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอุตสาหกรรมการเกษตรจะกลายเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว เหมาะแก่การพักอาศัยและดำรงชีวิต สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หวนคืนบ้านเกิด เกษตรกรมีความภูมิใจในอาชีพของตน พร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรม ให้ทุกคนได้สัมผัสชีวิตเรียบง่ายแต่มีความสุขในวิถีชีวิตแบบชนบท

Implementation Team

In TLFDA, the highest body is the General Assembly; the Board of Directors makes all the decisions; the Committee of Supervisors acts to supervise; and the Secretariat serves to implement. The Secretariat is tasked to enhance service quality, build a taste for cultural and to create brand value through its promotion of “ quality, taste, and brand” , so as to carry forward the four values of “production, livelihood ecology and life” of leisure farms. The organizational departments are as follows:

I. Intergrated Affairs Department:In charge in the management of the Secretariat. It constructed the www.taiwanfarm.org.tw as a platform for exchange and sharing of knowledge and experience on leisure agriculture.

II. Human Resources Department:Established the Taiwan Leisure Farms Academy, and is responsible for promoting certification and accreditation of leisure farm project managers, and the incubation of managerial talents.

III. Special Agro-tourism Spots Certified Department:Aimed to promote Special Agro-tourism Spots Certification, and constructed stable and high-quality brand of agro-tourism affairs.

IV. Agro-tourism Department:Intergrated the products of leisure farms around Taiwan to construct the e-commerce platform— Farm Market:www.taiwanfarm.com.tw

V. Global Marketing Department:Responsible for new products R&D, developing international tourism markets, and to “ construct Taiwan for global promotion” from a global localization perspective.
Scroll to Top